top of page
Woman Writing

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY AŁŁA KUKOLENKO - TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ROSYJSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO

W związku z obowiązkiem informacyjnym uprzejmie informuję, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO):

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STS Ałła Kukolenko, Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego z siedzibą w Koninie (62-510 Konin, ul. Kurpińskiego 4/8), e-mail: kukolenko.alla@gmail.com, zwana dalej Administratorem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywanych przez STS Ałła Kukolenko, Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego tłumaczeń,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami);

- Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie uniemożliwiało wykonanie usługi;

- W przypadku, gdy Pani/Pan życzy sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Pani/Pana taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat);

- Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 lat lub w przypadku zawarcia umowy na okres obowiązywania umowy, a następnie dla celów podatkowych oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub obrony przed takimi roszczeniami;

- W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania;

- Jest Pani/Pan również uprawniona/y do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Polityka prywatności: Polityka prywatności
bottom of page